Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

Disminució de potència: 

  · Si el contracte no té butlletí d'instal·lació elèctrica, s'ha de demanar el butlletí. Si ja en té, per molt vell que sigui, no cal demanar-lo: 41 € + Actualització dipòsit.

Augment de potència:

  · El butlletí d'instal·lació elèctrica té una durada de tres mesos, durant aquest plaç de temps es pot fer augment de potència. Si el butlletí ha vençut aquest plaç s'ha de demanar un butlletí nou: Idem que alta.

Canvi de domicili:

  · Butlletí d'instal·lació elèctrica a nom de la persona que signa el contracte, que ha de ser el mateix que el de la pòlissa vella.

  · Certificat d’habitabilitat.

  · Es paga, si es la mateixa potència que la del contracte vell en concepte de drets de disponibilitat; 41 € + Preu kW + Actualització  dipòsit ò 51 € ( desp. Tècnic 41 i adm.10  )+actualització dipòsit si és en el mateix edifici.

  · Si es canvi de domicili amb augment de potència, es paga com un canvi normal, mes els kw. d’augment a preu normal de contractació.

  · Si es canvi de domicili amb disminució de potència, es paga com un canvi normal, i s’abona la diferencia a retornar del dipòsit de la polissa vella per els  kw. de menys que es contracten en la pòlissa nova.

Canvi de nom per defunció:

  · Certificat de defunció.

  · Butlleti d’instal·lació elèctrica, lliurat per un electricista i segellat per govern, a nom de la persona que signi el nou contracte.

  · Es paguen 10 euros del canvi de nom i es traspassen els imports de la polissa vella a la polissa nova.

  · No es demana certificat d’habitabilitat ja que es considera un canvi de nom i no una contractació nova.

Canvi de nom per divorci:

  · Certificat del batlle o bé de l’advocat, conforme l’altra persona es queda com a resident a l’habitatge que consta en el contracte.

  · Butlletí d’instal·lació elèctrica, lliurat per un electricista i segellat per govern, a nom de la persona que signi el contracte.

  · No es demana certificat d’habitabilitat, ja que es considera un canvi de nom i no una contractació nova.

  · Es retorna el dipòsit de la pòlissa vella al nº de compte on es paguen els rebuts, l’abonat nou paga 10 euros pel canvi de nom mentres demani la mateixa potència de la pòlissa vella, a partir d’aquesta potencia es paga com un contracte nou.

Canvi domiciliació bancària:

  · S’ha d’omplir document i signar-lo la persona que consta en el contracte.

Retorns:

  · Contractes: S’apliquen unes despeses de retorn de 9,02 euros.

  · Rebuts mensuals: Fins a un import retornat de 90,15 euros, s’apliquen unes despeses de 9,02 euros. si l’import retornat és superior a 90,15 euros les despeses són del 10 % de l’import total retornat.

  · En cas de tall de llum per manca de pagament, s’apliquen unes despeses de 36,06 euros en concepte de desconnexió i connexió.


Més informació sobre modificacions en aquest arxiu PDF descarregable: