Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

Les múltiples aplicacions de l'electricitat fan que avui dia aquesta energia sigui indispensable per a la societat i es generin continus augments de consum, que requereixen la construcció de línies elèctriques de mitjana i d'alta tensió per transportar l'energia des dels llocs de producció fins als de consum.

La primera línia d'alta tensió a Andorra es posà en servei l'any 1934. L'esforç que realitza Mutua Elèctrica per construir soterrades la major part de les noves línies d'alta tensió fa que, a poc a poc, es redueixi el percentatge de km de línia aèria sobre el total.
La realització d'activitats prop de les línies elèctriques s'ha de fer tenint en compte certes normes de seguretat a fi d'evitar possibles accidents, ja que l'electricitat és una forma d'energia i com a tal pot comportar un risc potencial.

Conviure amb les línies elèctriques d'alta tensió

Els pescadors
Pescant, cal allunyar-se de les línies elèctriques. La proximitat de la canya a una línia pot propiciar una descàrrega elèctrica. S'ha de tenir en compte que moltes canyes de pescar contenen materials conductors de l'electricitat, com les fibres de carboni, per exemple.

El pas de les línies sobre els boscos
Per evitar el contacte accidental dels cables elèctrics amb els arbres, fet que podria causar incendis o avaries, es crea un passadís lliure d'arbres tot al llarg de la línia. L'amplada mínima d'aquest passadís depèn de la tensió de la línia. Mutua Elèctrica s'encarrega de mantenir net de vegetació aquest passadís.

Les línies elèctriques atrauen els llamps?
Es té la tendència a relacionar el llamp, fenomen elèctric natural, amb l'electricitat transportada per les línies. La formació i el desplaçament d'una tempesta no són influïdes per la presència de les línies elèctriques. Un llamp pot caure sobre la torre d'una línia, de la mateixa manera que ho pot fer sobre un arbre o un campanar.
Les torres elèctriques tenen un dispositiu de protecció que, en el cas de rebre un llamp, condueix el corrent a terra. No obstant això, en cas de tempesta és preferible, com a mesura de precaució, no aproximar-se a les torres elèctriques.

El cultiu del camp
Es pot cultivar sota una línia elèctrica, ja que les alçades dels cables en relació amb el terra són suficients per permetre el pas del material agrícola emprat habitualment. Si cal utilitzar maquinària de dimensions excepcionals, o bé si l'agricultor té interès a modificar el perfil del terreny sota la línia, de manera que la distància dels cables elèctrics en relació a terra quedi modificada, és necessari que contacteu prèviament amb Mutua Elèctrica per estudiar conjuntament una solució que garanteixi les condicions de seguretat.

El reg per projecció
En les tasques de reg s'ha de tenir cura de no dirigir mai l'aigua de manera que pugui tocar els cables elèctrics.
Sempre s'ha de prendre precaucions quan es manipulen tubs de reg que poden tenir una llargada suficient per tocar els cables elèctrics. Cal assegurar-se que es poden aixecar sense cap risc.

Les obres prop de les línies
Moltes obres de construcció, o d'altres menes, s'efectuen a prop de les línies elèctriques. És indispensable respectar les distàncies de seguretat necessàries. És especialment important prendre les mesures adequades quan es fan servir grues o quan es manipulen objectes de grans dimensions.
També s'ha de tenir molta cura a l'hora d'efectuar abocaments que redueixin les distàncies entre els cables elèctrics i el terreny, o en cas de fer talussos que puguin desestabilitzar les torres de suport de la línia.
Encara que estem parlant de línies elèctriques aèries, també cal tenir en compte que hi ha molts quilòmetres de línies soterrades i que cal prendre precaucions si s'hi ha de treballar a prop. En primer lloc cal conèixer la situació exacta de la canalització; per això, és indispensable consultar Mutua Elèctrica, que hi desplaçarà personal tècnic per marcar la situació dels cables.
En tots els casos és recomanable contactar amb els serveis tècnics de Mutua Elèctrica, els quals podran facilitar consells pràctics o prendre les mesures de seguretat que siguin necessàries per facilitar la realització de les obres.

Què s'ha de fer en cas d'accident?
No toqueu mai un cable elèctric caigut, encara que faci estona que pugui estar a terra. No us hi apropeu i impediu que algú ho faci. S'ha d'advertir la companyia elèctrica d'aquest fet immediatament.
En el cas que un giny o qualsevol altre objecte hagi quedat bloquejat en contacte amb un cable elèctric, no el toqueu fins que l'empresa elèctrica ho autoritzi.
Si hi ha foc al peu d'una torre elèctrica, no us hi atanseu i aviseu l'empresa elèctrica.